Tel. +48 606-188-777/ e-mail: notariusz@kancelariarejenta.pl

Czym jest renta planistyczna?

 

Jest to opłata którą wójt, burmistrz lub prezydent miasta pobiera jednorazowo w przypadku gdy następuje zbycie nieruchomości w  terminie pięciu lat od kiedy plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące .

Wysokość renty planistycznej

podstawę do ustalenia wysokości renty stanowi wzrostu wartości nieruchomości  a wysokość procentową od tego wzrostu określa uchwała przyjmująca miejscowy planu zagospodarowania i nie może być większa niż 30%

(podstawa prawna art. 46 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

 

Kiedy gmina może naliczyć rentę planistyczną ?

Jak wystąpią łącznie trzy przesłanki

– następuje wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany,

– określeni w planie miejscowym bądź jego zmianie stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej,

– następuje zbycie nieruchomości lub jej części przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu miejscowego bądź dokonanej w nim zmiany

 

Jak wygląda procedura naliczenia opłaty ?

Notariusz ma obowiązek wysłać do gminy akt notarialny. Po zawiadomieniu  wszczynane jest z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty.  Wzrostu wartości nieruchomości określa się na podstawie wyceny powołanego rzeczoznawcy majątkowego i następnie w oparciu o stawkę określoną w uchwale decyzją określa się wysokość opłaty.

 

Czy można przed zbyciem ustalić jaka jest wartość opłaty ??

Zazwyczaj tak. Odpowiedni wniosek należy złożyć w gminie