Sprzedaż działki – lista potrzebnych dokumentów

Do sprzedaży działki należy przedłożyć u notariusza następujące dokumenty:

Lista ma charakter ogólny i zależnie od stanu prawnego nieruchomości, może podlegać modyfikacji.

  • odpis z księgi wieczystej  lub wskazanie jej numeru
  • wypis z rejestru gruntów (+ wyrys jeśli działka jest odłączana z księgi wieczystej )
  • zaświadczenie z gminy – o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku (może być też wypis z planu)

(wskazane jest zamieszczenie w zaświadczeniu stwierdzenia, czy w planie nieruchomość przeznaczona jest do zalesienia)

–  zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego – potwierdzające, że nieruchomość jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest lub nie jest objęta decyzją starosty (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach) określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.  – zobacz więcej – dlaczego notariusz wymaga takiego dokumentu

 umowa nabycia nieruchomości,

– postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – kiedy nabyto nieruchomość w drodze dziedziczenia

– w przypadku nabycia nieruchomości w spadku lub po 1 stycznia 2007 r. darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku, lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

W przypadku, gdy sprzedawana działka powstała w wyniku podziału nieruchomości (dokonanego przez obecnego właściciela)    

decyzja podziałowa  – z pieczęcią, że jest ostateczna

wypis i  wyrys z rejestru gruntów – dla sprzedawanej działki  

wypis i wyrys na działki powstałe w wyniku podziału – jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej

wykaz zmian danych ewidencyjnych lub odpis tego wykazu –  jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej