Lista potrzebnych dokumentów do sprzedaży lokalu

stanowiącego odrębną nieruchomość
(lokal z udziałem w gruncie) 

Do sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość należy przedłożyć u notariusza następujące dokumenty:

Lista ma charakter ogólny i zależnie od stanu prawnego nieruchomości, może podlegać modyfikacji.

  • odpis z księgi wieczystej  lub wskazanie jej numeru
  • zaświadczenie z gminy –  z którego wynika, że gmina nie ma prawa pierwokupu lokalu  wynikającego z ustawy z 9 października 2015 roku o Rewitalizacji.
  • umowa nabycia lokalu,

– postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – kiedy nabyto lokal w drodze dziedziczenia

– w przypadku nabycia lokalu w spadku lub po 1 stycznia 2007 r. darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku, lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

W przypadku zakupu lokalu z kredytu i ustanawiania hipoteki potrzebne są dodatkowo

  • umowa kredytu
  • zaświadczenie/oświadczenie  banku o udzieleniu kredytu i wysokości zabezpieczenia

Ponadto kupujący mogą oczekiwać od sprzedających lokal przedłożenia następujących dokumentów.

  • zaświadczenie z gminy – stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
  • zaświadczenia zarządcy nieruchomości wspólnej o braku zaległości w opłatach.
  • Świadectwa charakterystyki energetycznej