Tel. +48 606-188-777/ e-mail: notariusz@kancelariarejenta.pl

Sprzedaż mieszkania – Proces: Krok po kroku

Dokumenty wymagane do sprzedaży:

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • Zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o prawie do lokalu.
 • Nr księgi wieczystej; jeśli księga nie istnieje, należy przedłożyć pełną historię prawną lokalu.

Dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

 • Nr księgi wieczystej.
 • Dla lokali poza Wrocławiem – zaświadczenie z gminy o lokalizacji w strefie rewitalizacji oraz o prawach gminy do pierwokupu.

Wspólne dla wszystkich typów lokali:

 • Treść umowy nabycia (do wglądu).
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu.
 • W przypadku obciążenia hipotecznego, zaświadczenie o wysokości zadłużenia i zobowiązaniu banku do wykreślenia hipoteki po spłacie lub zgoda na wykreślenie.
 • W przypadku nabycia przez dziedziczenie lub darowiznę, zaświadczenie od urzędu skarbowego o zwolnieniu lub uregulowaniu podatku od spadków i darowizn.
 • Jeśli zakup finansowany jest z kredytu – umowa kredytowa oraz oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki.

Ważne: Lista dokumentów może wymagać uzupełnienia w zależności od specyfiki przypadku.

              

Procedura u notariusza:

 1. Przygotowanie dokumentów:
  • Skontaktuj się z kancelarią notarialną i umożliw jej zapoznanie się z dokumentami, najlepiej drogą mailową.
  • Przekaz notariuszowi dane osobowe stron transakcji, adresy zamieszkania, informacje o stanie cywilnym i umowach majątkowych (intercyzach), dane pełnomocników jeśli reprezentują strony przy umowie.
   1. Poinformować notariusza terminie wydania lokalu i formie zapłaty:
    • Najczęściej zapłata odbywa się przelewem, w tym z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu. Wkład własny kupujących jest wpłacany sprzedającym w pierwszej transzy, a kolejną transzę uruchamia bank po dostarczeniu mu aktu notarialnego (do 14 dni).
    • W przypadku obciążenia hipotecznego, bank może dodatkowo zastrzec uruchomienie części środków od dostarczenia zgody na wykreślenie hipoteki.
    • Gdy kupujący nie korzystają z kredytu, mogą płacić gotówką, przelewem (3dni),  przelewem błyskawicznym, przez depozyt notarialny, przy czym nie wszystkie konta indywidualne pozwalają na przesyłanie dużych kwot w tej formie. Przy zapłacie gotówką dużych kwot należy  uprzedzić kancelarię na 5 dni przed umową oraz wskazać kompletne dane stron  z nr dowodów osobistych.
 1. Podpisanie umowy:
  • Notariusz przygotuje umowę sprzedaży  mieszkania na podstawie dostarczonych dokumentów.
  • W umówionym przez strony terminie kancelarii umowa sprzedaży lokalu jest odczytywana, nanoszone są ewentualne poprawki, a następnie strony podpisują dokument.
  • W umowie Kupujący składają oświadczenie o poddaniu się egzekucji w przypadku zwłoki z zapłatą ceny (z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego) a w przypadku obciążeń lokalu środki z ceny sprzedaży są najpierw przeznaczane na spłatę obciążeń hipotecznych.
 2. Finalizacja sprzedaży:
  • Z chwilą podpisania umowy , własność lokalu przechodzi na kupującego.

Po sprzedaży:

 • Kupujący udaje się do banku i uruchamia kredyt – jeśli finansuje się z kredytu
 • Po zapłacie ceny należy wydać lokal i spisać protokołu wydania lokalu  (z uwzględnieniem stanu na dzień wydania).
 • Zgłoś się do zarządcy nieruchomości.
 • Zgłoś się do oraz do Urzędu Miasta w celu aktualizacji danych dotyczących podatku od nieruchomości.

Resztę formalności załatwia notariusz.