Tel. +48 606-188-777/ e-mail: notariusz@kancelariarejenta.pl

Dokumenty Wymagane do Sprzedaży Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością przedłożenia notariuszowi szeregu dokumentów. Nawet w przypadku uregulowanego stanu prawnego nieruchomości, niezbędne są pewne dokumenty:

 • Podstawa Nabycia Nieruchomości,
  • Zazwyczaj akt notarialny obejmujący umowę nabycia (do wglądu),
 • Wypis z Rejestru Gruntów,
  • W formie tradycyjnej papierowej, z przeznaczeniem do wpisu w księdze wieczystej,
 • Wyrys z Mapy Ewidencyjnej:
  • Konieczny w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej,
 • Zaświadczenie Dotyczące Lasów:
  • Informacja, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją przewidzianą w ustawie o lasach. Może zostać zastąpione oświadczeniem właściciela(składanym pod odpowiedzialnością karną) czy nieruchomość jest objęta tym planem lub decyzją 
 • Zaświadczenie o Przeznaczeniu Nieruchomości w Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
  • Z informacją, czy nieruchomość leży na terenie rewitalizacji/specjalnej strefy rewitalizacji lub osobne zaświadczenie zawierające te informacje. 
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego:
  • W przypadku nieruchomości nabytych w drodze spadku lub darowizny (darowizny od 01.01.2007r), potwierdzające zwolnienie z podatku lub opłacenie podatku od spadków i darowizn.

Należy pamiętać, że powyższa lista ma charakter informacyjny i może ulec zmianie zależnie od aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. W niektórych sytuacjach, mogą być wymagane inne dokumenty np: 

 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział oraz mapa z projektem podziału nieruchomości,  
 • akt poświadczenia dziedziczenia,  lub postanowienie sądu o stwierdzenie spadku,
 • akt małżeństwa  (np w sytuacji gdy właścicielka nieruchomości  zmieniła nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego a nie ujawniła tego w księdze wieczystej)
 • umowa majątkowa małżeńska (potocznie nazywana intercyzą)    
 • akt zgonu 

Dodatkowe dokument wymagane są również w przypadku nieruchomości rolnych których obszar użytków rolnych przekracza 2999 metrów (czyli nieruchomość o powierzchni od 0,3ha).  Zależne one są od wielkości nabywanej nieruchomości jak i od tego czy nabywca jest rolnikiem indywidualnym o którym mowa w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.  

W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej wymaganych dokumentów, zaleca się kontakt z kancelarią notarialną. 

Notariusz aby ocenić jakie  dokumenty są niezbędne musi również uzyskać od państwa informację o numerze księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

Akt notarialny jest przygotowywany specjalnie z uwzględnieniem indywidualnego charakteru konkretnej nieruchomości i już na wstępnym etapie warto mieć dokumenty  powołane na początku niniejszej strony aby można było ocenić jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne.