Tel. +48 606-188-777/ e-mail: notariusz@kancelariarejenta.pl

 1. Zgromadzenie dokumentów i informacji:
  • Numer KRS:
  • Aktualna lista wspólników: Jeżeli w KRS nie są ujawnieni wszyscy wspólnicy lub wpisy w KRS są nieaktualne, konieczne będzie przedstawienie notariuszowi aktualnej listy wspólników wraz z informacją o liczbie udziałów i głosów, które przysługują każdemu z nich. Może być wtedy konieczne przedłożenie dokumentów potwierdzających nabycie udziałów przez wspólników.
 2. Przekazanie treści uchwał i zmian:
  • Planowana zmiana umowy: Należy precyzyjnie wskazać, jakie zmiany mają zostać wprowadzone do umowy spółki, np. „w paragrafie sześć dodaje się punkt  4  o treści …………..……..”
  • Lub Treść uchwały: Przygotować projekt uchwały, która będzie głosowana na zgromadzeniu wspólników. Uchwała ta powinna zawierać dokładny opis zmiany umowy.
  • Numerację uchwał zgodnie z dotychczasową numeracją spółki
 3. W przypadku przyjmowania uchwały z tekstem jednolitym umowy spółki:
  • Tekst jednolity po zmianie: Często po wprowadzeniu zmian w umowie spółki, wspólnicy decydują się na przyjęcie tekstu jednolitego, który zawiera cały tekst umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
  • Do zarejestrowania zmian umowy w KRS nie jest konieczne posiadanie uchwały obejmującej tekst jednolity, jednakże tekst jednolity umowy spółki powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez zarząd spółki.
  • Wymogi kontrahentów: Należy mieć na uwadze, że kontrahenci, tak jak banki, często wymagają, aby tekst jednolity był formą uchwały zgromadzenia wspólników.
 4. Przyjęcie nowej umowy spółki:
  • Uchylenie dotychczasowej treści umowy: Zgromadzenie wspólników może także zdecydować się na całkowite uchylenie dotychczasowej umowy i przyjęcie nowej wersji. Taki krok wymaga szczegółowego przygotowania i ścisłego przestrzegania formalności prawnych.
 5. Dowody Zawiadomienia Wspólników o Zgromadzeniu: – jeśli na zgromadzeniu nie będzie 100% kapitału zakładowego