Tel. +48 606-188-777/ e-mail: notariusz@kancelariarejenta.pl

 1. Wymagane dokumenty

Po podjęciu decyzji o zakupie działki, należy przekazać notariuszowi (co można zrobić nawet za pomocą e-maila) następujące dane i dokumenty:

 • Dane osobowe kupujących i sprzedających: Wymagane są pełne imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania stron transakcji.
 • Informacje o stanach cywilnych i ewentualnych umowach majątkowych małżeńskich: Te dane są konieczne, aby określić prawne aspekty majątkowe związane z transakcją.
 • Numer Księgi Wieczystej działki: Kluczowy dla potwierdzenia prawnej czystości nieruchomości.
 • Podstawa Nabycia Nieruchomości: Zazwyczaj jest to akt notarialny, który zawiera umowę nabycia, dostępny do wglądu.
 • Wypis z Rejestru Gruntów: Dokument w formie tradycyjnej papierowej, przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej.
 • Wyrys z Mapy Ewidencyjnej: Niezbędny, jeśli planowane jest odłączenie działki do nowej księgi wieczystej.
 • Zaświadczenie Dotyczące Lasów: Potwierdza, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją ustawową – może być zastąpione oświadczeniem złożonym pod odpowiedzialnością karną.
 • Zaświadczenie o Przeznaczeniu Nieruchomości w Planie Zagospodarowania Przestrzennego: Informuje, czy teren leży na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie.

                                         Dokumenty NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINAŁACH PRZY UMOWIE

 1. Proces notarialny

Notariusz na podstawie zgromadzonych dokumentów ustala, czy istnieją ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością (np. na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz sprawdza, czy istnieją uprawnienia do pierwokupu. W zależności od sytuacji, może być wymagane dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak:

 • Ostateczna decyzja o podziale nieruchomości
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – w przypadku nieruchomości nabytych przez spadek lub darowiznę.
 • Akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o stwierdzeniu spadku.
 • akt małżeństwa  (np. w sytuacji gdy właścicielka nieruchomości  zmieniła nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego a nie ujawniła tego w księdze wieczystej)
 • umowa majątkowa małżeńska (potocznie nazywana intercyzą)
 • akt zgonu  (np. w przypadku gdy w dziale trzecim księgi wieczystej wpisana jest służebność a uprawniony zmarł)
 • zgoda na wykreślenie hipoteki
 • zgoda na bezobciążeniowe odłączenie nieruchomości
 1. Sposoby zapłaty

Strony transakcji powinny ustalić i wskazać notariuszowi sposób zapłaty, który może przybrać jedną z następujących form:

 • Przelew na konto sprzedających – standardowy przelew lub przelew błyskawiczny.
 • Przelew na konto sprzedających środków pochodzących z Kredytu
 • Depozyt notarialny – szczególnie przydatny przy kombinacji płatności własnych środków.
 • Gotówka – w przypadku transakcji przekraczających 15 tysięcy euro, informacje o płatności należy przekazać notariuszowi na 5 dni roboczych przed transakcją.
 1. Podpisanie umowy

Na umówiony dzień, sprzedający i kupujący spotykają się u notariusza. Akt notarialny jest odczytywany, nanoszone są ewentualne poprawki, a po ustaleniu ostatecznej wersji, dokument jest podpisywany przez obie strony oraz notariusza.

 1. Specyfika działki i umowa warunkowa

Analiza dokumentów oraz charakter działki mogą wskazywać, że nie jest ona przeznaczona w całości na cele budowlane. W takim przypadku może być konieczne, aby jako pierwszy krok zawrzeć umowę warunkową. Taka umowa uwzględnia możliwość pierwokupu odpowiednich instytucji np.  Lasów Państwowych lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).W takim przypadku będzie potrzeba ponownie spotkać się u notariusza i zawrzeć umowę przeniesienia własności.

 1. Po umowie

Notariusz przesyła akt notarialny do geodezji, ksiąg wieczystych i urzędu skarbowego, samodzielnie należy zgłosić się do Gminy i złożyć deklarację podatku od nieruchomości.